Gesetze

BuGBl 1921, S.523

Vertrag über Staatsbürgerschaft und Minderheitsschutz
Smlouva o státnim občanství a ochraně menšin

Gesetzblatt Seite »
© Familienforschung Oskar, Rolf & Olaf Steuer