Gesetze

BuGBl 1921, S.537

Vertrag über Staatsbürgerschaft und Minderheitsschutz
Smlouva o státnim občanství a ochraně menšin

Gesetzblatt « Seite
© Familienforschung Oskar, Rolf & Olaf Steuer